HoutenTafelShop

Herroepingsrecht

Het gehele assortiment van de door Inspired Wood Works vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval inbegrepen goederen die door Inspired Wood Works worden vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de meubelmakerij van Ton van Roij vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, kasten, tv-meubels en wandplanken op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Inspired Woord Works en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.

Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Inspired Woord Works hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Inspired Woord Works heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Inspired Woord Works.

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Inspired Woord Works niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Inspired Woord Works het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.

Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Inspired Woord Works gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.